Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukuj na stronie

Wyszukuj w ofercie

Twój koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

RegulaminRegulamin

Regulamin sklepu www.haldorado.pl (obowiązuje od 25.05.2018 r.)

WPROWADZENIE

Użytkownicy korzystający z sklepuinternetowego pod adresem www.haldorado.pl zobowiązani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad. Administratorem sklepu jestFirma SIORBET odlotowe lody, Lydia Fechner, 67-407 Szlichtyngowa, Nowe Drzewce 24 NIP: 697-146-90-33z którymużytkownicy mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@haldorado.pl

Niniejszy Regulamin stanowi treść umowy pomiędzy Klientem (według definicji zawartej poniżej) a sklepem internetowym www.haldorado.pl dotyczącej warunków korzystania z sklepu oraz dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem tego sklepu.

 

1. DEFINICJE

Pisane z wielkiej litery terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat, jest zdolna do zawierania wiążących umów i dokonała Rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub Przedsiębiorca, który dokonał Rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i innego typu jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sklep– prowadzony przez www.haldorado.pl sprzedaży on-line, dostępny dla zarejestrowanych użytkowników (Klientów), w ramach którego prowadzona jest sprzedaż Towarów w formie Kampanii Sprzedażowych oraz Stałej Ekspozycji. Serwis jest dostępny w domenie www.haldorado.pl

Towar – produkt, usługa lub uprawnienie do uzyskania rabatu prezentowane w sklep www.haldorado.pl

Polityka Prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Klientów, szczegółowo opisany w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”.

Stała Ekspozycja – niezależna prezentacja Klientom w Sklepie Towarów, których zakup jest możliwy na warunkach wynikających z Regulaminu.

Rejestracja – podejmowane przez użytkownika Serwisu działania, których efektem jest założenie Konta.

Konto – zapis informatyczny utworzony dla Klienta w wyniku Rejestracji, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta, w tym historia dokonanych przez niego zakupów Towarów w Serwisie i oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i hasłem podanym przez Klienta.

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta.

Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w Sklepie umożliwiające Klientom wybór interesujących ich Towarów i potwierdzanie woli ich zakupu.

Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana na odległość w momencie przesłania przez sklep internetowy www.haldorado.pl informacji o realizacji Zamówienia.

Usługi Elektroniczne – świadczone przez www.haldorado.pl na rzecz Klienta usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Rejestracji, założeniu i utrzymywaniu Konta, zapewnianiu funkcjonalności Konta (m.in. historia złożonych Zamówień, lista preferowanych marek Towarów, automatyczne uzupełnianie danych przy składaniu Zamówień).

Zamówienie – oferta kupna Towaru złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu w ramach danej Kampanii Sprzedażowej lub Stałej Ekspozycji.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

 

2. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SKLEPU

2.1.      Towary dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacje o właściwościach Towaru, jego ewentualnych wadach fizycznych oraz świadczeniach gwarancyjnych  udostępnione będą Klientom każdorazowo w ich opisie.

2.2.      W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych SKLEPUpoprzez podanie swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu do wysyłkilub zarejestrować lub za pomocą narzędzia Single-Sign On (SSO) dostarczanego przez Google LLC, zgodnie z pkt. 2.4. poniżej. Poprzez dokonanie Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.

2.3.      Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji lub wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Potwierdzenie dokonania Rejestracji oznacza zawarcie przez sklep www.haldorado.pl z Klientem umowy na korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie oraz akceptację warunków zakupu Towarów w Sklepie, co będzie umożliwiać Klientowi uczestniczenie w Kampaniach Sprzedażowych oraz składanie ofert zakupu Towarów ze Stałej Ekspozycji.

2.4.      W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

2.5.      Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym jak również podane przez niego dane podczas dokonywania pierwszych zakupów poprzez Sklep, a niezbędne do realizacji Umowy. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki wskazywania bądź utrzymywania w Koncie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

2.6.      Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować www.haldorado.pl , jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. Prawa do Konta są niezbywalne.

2.7.      W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Złote Wyprzedaże może jednostronnie rozwiązać umowę z Klientem na korzystanie z Sklepu bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. Rozwiązanie z Klientem umowy na korzystanie z Sklepu pozostaje bez wpływu na zawarte już skutecznie Umowy dotyczące zakupu Towarów. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której a) Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Sklepu materiały bez zgody www.haldorado.pl , b) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Klient posługuje się w ramach Konta fikcyjnymi, niepełnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz gdy 3) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Klient składa Zamówienia o dużej wartości wyłącznie w celu późniejszej rezygnacji z tych Zamówień (względnie odstąpienia od Umów), przez co może narazić www.haldorado.pl na wymierne szkody. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sklepu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

2.8.    Świadczenie Usług Elektronicznych w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z www.haldorado.plna korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez wysłanie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepuwiadomości obejmującej oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Klient może również wypowiedzieć umowę logując się na swoje konto w Sklepiei wybierając opcję „Usuń konto” w zakładce „Moje konto”. Wypowiedzenie umowy na korzystanie z Usług Elektronicznych spowoduje natychmiastowe zaprzestanie wykonywania Usług Elektronicznych, w tym również usunięcie Konta i danych osobowych dot. Klienta, przetwarzanych w celu wykonywania Usług Elektronicznych (np. historii Zamówień). Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których www.haldorado.pl jest w trakcie realizacji przyjętego Zamówienia. W takim przypadku Klienta wiążą ustalone w Regulaminie warunki dokonywania sprzedaży Towarów do chwili zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

2.9.    Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu dokonywana jest odpłatnie.

2.10.    Warunkiem technicznym użytkowania Sklepu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, zaktualizowanych do najnowszej wersji.

2.11.    W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności w Sklepie niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Klienta obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.

2.12.    Na stronach Sklepie mogą być publikowane reklamy. Publikacja reklam odbywa się na podstawie odpowiedniego zamówienia emisji reklam oraz zgodnie z warunkami ustalonymi w odrębnym regulaminie lub umowie o świadczenie usług reklamowych.

2.13.    Wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści umieszczanych w Sklepie, w tym także prawa do układu i kompozycji tych treści, jak również prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe oraz inne prawa ochronne, dotyczące treści umieszczanych w Sklepie.

2.14.    Ze względu na przysługujące www.haldorado.pl lub uprawnionym podmiotom trzecim autorskie prawa majątkowe, kopiowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie lub modyfikowanie jakichkolwiek treści umieszczanych w Sklepie wymaga wyraźnej zgody www.haldorado.pl

 

3. WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW

3.1.      W celu złożenia Zamówienia Klient musi zalogować się w Serwisie.

3.2.      Sklep www.haldorado.pl może odmiennie ustalać warunki zakupu każdego z prezentowanych Towarów, w tym wprowadzać limit dostępnych sztuk Towaru, co do którego Klient może złożyć Zamówienie w ramach prowadzonej Kampanii Sprzedażowej lub Stałej Ekspozycji.

3.3.      Po dodaniu do Koszyka Towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, który do czasu dostawy Towaru nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z www.haldorado.pl oraz przed przekazaniem Towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia.

3.4.      Złożone Zamówienie stanowi bezwarunkową i nieodwołalną ofertę Klienta złożoną www.haldorado.pl w celu zawarcia umowy zakupu wybranego Towaru (Umowy). Poza innymi kwestiami wynikającymi z Regulaminu, do Zamówień stosuje się następujące zasady:

3.4.1.   W zakres Zamówienia wchodzi przewidywany termin dostawy zamawianego Towaru, który wynika bezpośrednio z treści Kampanii Sprzedażowej lub informacji zawartych w Stałej Ekspozycji.

3.4.2.   Klient może odwołać całe Zamówienie wyłącznie w dwóch sytuacjach: 1) jeżeli żadna z Kampanii Sprzedażowych, których dotyczy to Zamówienie, jeszcze się nie zakończyła, oraz 2) jeżeli do przewidywanego terminu dostawy zamawianego Towaru www.haldorado.pl nie przyjęły jeszcze Zamówienia poprzez wysłanie Klientowi potwierdzenia wysłania Towaru – w obu powyższych sytuacjach stosuje się odpowiednio postanowienia z pkt. 3.6. Regulaminu dotyczące zwrotu Klientowi wpłaconej zaliczki.

3.4.3.   Odwołanie Zamówienia dokonuje się wyłącznie poprzez odpowiedni formularz dostępny w Sklepie.

3.4.4.   Skuteczne złożenie Zamówienia jest uzależnione od wpłaty przez Klienta na poczet ceny Towaru, z wyłączeniem sytuacji, gdy wybrany przez Klienta sposób płatności to płatność za pobraniem.

3.4.5    Po złożeniu Zamówienia Towaru przez Klienta, Klient w ciągu 24 godzin otrzymuje od www.haldorado.pl w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie otrzymania przez www.haldorado.pl Zamówienia (zwane również potwierdzeniem złożenia Zamówienia). Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie stanowi akceptacji oferty Klienta i nie prowadzi do zawarcia Umowy.

3.5.      W przewidywanym terminie dostawy danego Zamówienia, www.haldorado.pl przesyła Klientowi mailowo informację o warunkach i terminie wysyłki zamówionego Towaru. Wysłanie do Klienta przez www.haldorado.pl informacji o wysyłce zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży Towaru na warunkach wynikających z Regulaminu i treści Zamówienia.

3.6.      W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem lub wystąpienia innych istotnych okoliczności, najpóźniej w przewidywanym terminie dostawy danego Zamówienia www.haldorado.pl poinformują Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia. Równocześnie z przesłaniem informacji o niemożliwości realizacji Zamówienia nastąpi zlecenie zwrotu Klientowi wpłaconej przez niego kwoty za cenę Towaru. Zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty na poczet ceny Towaru realizowany jest w terminie 14 dni i następuje analogicznie do wybranego przez Klienta sposobu płatności zaliczki, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu zaliczki, www.haldorado.pl może się nie zgodzić na dokonanie zwrotu kwoty w wybrany przez Klienta sposób, który wygeneruje dodatkowe koszty po stronie www.haldorado.pl (np. przelew na zagraniczny rachunek bankowy), chyba że Klient zgodzi się na poniesienie kosztów takiego zwrotu – w takiej sytuacji www.haldorado.pl ma prawo potrącić koszty zwrotu kwoty z samej kwoty zwracanej Klientowi.

3.7.      Sklep www.haldorado.pl może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w Sklepie. Informacja o rabacie pojawi się w ramach Konta. Zgromadzone na Koncie rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Towarów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Towar. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu umowy dotyczącej korzystania z Sklepem, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty wartości niewykorzystanych a zgromadzonych na Koncie rabatów lub bonów. Niedopuszczalne jest przekazywanie otrzymanych rabatów innym Klientom.

 

4. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

4.1.      Jeżeli www.haldorado.plnie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta.

5. PŁATNOŚĆ

5.1.      Klient potwierdza wolę nabycia Towarów oraz dokonuje wyboru formy płatności po dodaniu Towarów do Koszyka. Umieszczenie Towarów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania liczby dostępnych Towarów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, www.haldorado.pl poinformuje Klienta (np. poprzez odpowiedni komunikat wyświetlany w Sklepie), że Zamówienie nie może zostać przyjęte ze względu na niedostępność Towaru.5.2.      Cena Towaru podana w opisie Kampanii Sprzedażowej oraz w treści Stałej Ekspozycji obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest przed dokonaniem przez Klienta wyboru sposobu płatności za Towar, w trakcie składania Zamówienia.

5.2.      Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wolą Klienta wystawienia faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące. Faktura VAT wysyłana jest Klientowi wraz z zakupionym Towarem bądź w formie elektronicznej, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.

5.3.      W uzasadnionych przypadkach sposoby płatności wskazane w ust. 5.2. mogą ulegać zmianom. Aby Klient mógł skorzystać z danej opcji płatności musi ona być dostępna w treści Kampanii Stałej Ekspozycji, z której Towar został dodany do Koszyka.

 

6. DOSTAWA TOWARÓW

6.1.      Miejscem spełnienia świadczenia przez www.haldorado.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta (ujawniony w Koncie lub wskazany w trakcie składania Zamówienia)..

6.2.      Wysyłka Towarów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3.      W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę (w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju) pod kątem braków w stosunku do złożonego Zamówienia, ubytków oraz uszkodzeń Towaru. Jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zgłoszenie braków, ubytków lub uszkodzeń Towaru powinno, w miarę możliwości, nastąpić w ciągu 21 dni od daty dokonania dostawy. Brak realizacji zobowiązań opisanych w niniejszym postanowieniu nie powoduje wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1.      Sklep www.haldorado.pl. nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy, uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji www.haldorado.pl zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Towaru, a jeżeli Klient i www.haldorado.pl nie dojdą do porozumienia odnośnie rozliczenia nieudanej próby dostawy i ponownej dostawy Towaru, www.haldorado.pl będą mogły dokonać sprzedaży Towaru na rachunek Klienta lub odstąpić od Umowy w terminie 1-miesiąca od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez www.haldorado.pl na osiągnięcie wspomnianego porozumienia. W takiej sytuacji www.haldorado.pl zwrócą zapłaconą przez Klienta cenę za Towar, po potrąceniu kosztów nieudanej próby dostawy oraz pozostałych powiązanych kosztów, o ile nieudana próba dostawy nastąpiła z winy Klienta. W przypadku zwłoki Klienta w odbiorze Towaru, Złote Wyprze mogą dokonać sprzedaży Towaru na rachunek Klienta bez wyznaczania dodatkowego terminu na odbiór, jeżeli wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo gdy Towar jest narażony na zepsucie albo z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży niezwłocznie zawiadamiają Klienta.

7.2.      www.haldorado.pl zastrzega, że zdjęcia Towarów prezentowane w Sklepie są jedynie poglądowe i służą prezentacji ogólnych cech konkretnie wskazanych w nich Towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.

7.3.      nie odpowiadają za skutki niewłaściwego stosowania Towarów, co w szczególności obejmuje skutki stosowania danego Towaru niezgodnego ze sposobem użycia podanym:
- na opakowaniu, 
- załączonej do Towaru ulotce/instrukcji, lub
- warunkach użytkowania produktów dostępnych w Koncie bądź na stronach Sklepu.

7.4.      Pomimo dołożenia przez www.haldorado.pl wszelkich starań by Sklep funkcjonował bez żadnych zakłóceń, mogą zdarzyć się czasowe niedostępności Sklepu, konkretnych jego funkcjonalności lub opcji dostawy i metod płatności. www.haldorado.pl nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe niedostępności Sklepu, konkretnych funkcjonalności lub opcji dostawy i metod płatności wywołanych awarią sprzętu lub oprogramowania, dokonywaniem zmian lub ulepszeń w Sklepie bądź też działaniami lub zaniechaniami podmiotów trzecich (np. dostawcami internetu).

7.5.      O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci będą w miarę możliwości informowani na bieżąco na głównej stronie Sklepu.

7.6.      W przypadku sprzedaży Towaru dokonywanej na rzecz Przedsiębiorców, wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1.      www.haldorado.pl odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.2.      Klient może złożyć reklamację, w szczególności w przypadku wad Towaru, a także jeżeli działania sklepu są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8.3.      Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej sklepulub w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres biuro@haldorado.pl lub w formie listu poleconego wysłanego na adres wskazany w preambule Regulaminu.

8.4.      Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku widocznych wad Towaru, Klient w miarę posiadanych możliwości powinien załączyć do reklamacji również zdjęcie Towaru z uwidocznioną wadą stanowiącą przedmiot reklamacji.

8.5.      W przypadku, gdy dostarczony Towar ma wady, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy, chyba że www.haldorado.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez sklep albo gdy nie wymieniło Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

8.6.      Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez www.haldorado.pl

8.7.      Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji www.haldorado.pl zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.8       www.haldorado.pl odbiera zareklamowany Towary na swój koszt, zlecając odbiór Towaru przez kuriera wskazanego przez www.haldorado.pl lub przy wykorzystaniu innej formy odbioru. Jeśli Klient odsyła reklamacje samodzielnie, bez uzgodnienia z www.haldorado.pl zwraca Klientowi jedynie kwotę odpowiadającą kosztom przesyłki takiego towaru (w szczególności przy uwzględnieniu jego wagi i gabarytów) według oficjalnego cennika Poczty Polskiej dla zwykłych przesyłek poleconych. Zwrot tych kosztów następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub inny uzgodniony między stronami sposób.

8.9.      www.haldorado.pl rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji i otrzymania przez www.haldorado.pl reklamowanego Towaru (o ile dla rozpatrzenia danej reklamacji wymagane jest zbadanie Towaru). Jeżeli Klient w reklamacji zażądał wymiany Towaru lub usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, wyżej wskazany termin na rozpatrzenie reklamacji ulega skróceniu do 14 dni. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

8.10.    W przypadku odrzucenia reklamacji www.haldorado.pl e powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

8.11.    Klient ma możliwość odwołania się od decyzji www.haldorado.pl dotyczącej złożonej reklamacji – w takiej sytuacji sklep ponownie rozpatrzy zgłoszoną reklamację biorąc pod uwagę treść takiego odwołania.

8.12.    W przypadku przeprowadzenia reklamacji poprzez odstąpienie od Umowy albo obniżenie ceny Towaru, zwrot całości lub części ceny nastąpi w terminie 14 dni analogicznie do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Www.haldorado.pl może się nie zgodzić na dokonanie zwrotu ceny za Towar w wybrany przez Klienta sposób, który wygeneruje dodatkowe koszty po stronie www.haldorado.pl (np. przelew na zagraniczny rachunek bankowy), chyba że Klient zgodzi się na poniesienie kosztów takiego zwrotu – w takiej sytuacji www.haldorado.pl mają prawo potrącić koszty zwrotu ze zwracanej Klientowi ceny. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Towaru z rabatu zgromadzonego na jego Koncie, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.

8.13.    Postanowienia dotyczące postępowania reklamacyjnego zawarte w niniejszej sekcji 8 Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów będących konsumentami, co oznacza, że nie będą mieć one zastosowania w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Przedsiębiorcy.

 

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

9.1.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od Umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do sklepu, www.haldorado.pl zwróci Klientowi całość otrzymanej od niego płatności za zwrócony Towar.

9.2.      Klient może odstąpić od części lub całości zamówionych Towarów przesyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej te Towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy” zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu w sposób w tym załączniku opisany. Zwrot Towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Towaru przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.3.      Poza opisanym wyżej ustawowym uprawnieniem do odstąpienia od Umowy, dodatkowo www.haldorado.pl umożliwi Klientowi będącemu konsumentem dokonanie zwrotu Towaru, w ciągu 30 dni od daty jego dostarczenia Klientowi. Opisany zwrot Towaru nie wymaga składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień punktu 9, niezależnie od przysługujących Klientowi praw związanych z otrzymaniem wadliwego Towaru, Klient może zwrócić Towar dostarczony przez www.haldorado.pl , jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest z niego zadowolony, z wyłączeniem wszakże Towarów niepodlegających uprawnieniu do odstąpienia od Umowy opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz z zachowaniem pozostałych warunków zwrotu towaru opisanych w Załączniku nr1 do Regulaminu. Warunkiem przedmiotowego zwrotu jest dostarczenie Towaru w ciągu 30 dni od daty dostarczenia go Klientowi na adres: Firma SIORBET odlotowe lody, Lydia Fechner, Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa. Do zachowania terminu wystarczy dostarczenie Towaru przed jego upływem. Możliwość zwrotu Towarów w ciągu 30 dni od ich dostarczenia nie narusza ani nie ogranicza praw konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Towaru bez podania przyczyny, o którym mowa w ust. 9.1. Regulaminu.

9.4.      Uprawnienia opisane w niniejszej sekcji 9 Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów będących konsumentami, co oznacza, że nie będą mieć one zastosowania w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Przedsiębiorcy.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    www.haldorado.pl może w ramach Sklepu organizować konkursy i akcje promocyjne. Takie konkursy i akcje będą podlegać określonym regulaminom i w związku z tym www.haldorado.pl zastrzega, że prawa i obowiązki Klientów biorących udział w przedmiotowych konkursach lub akcjach promocyjnych mogą zostać inaczej ukształtowane niż w niniejszym Regulaminie. Warunkiem uczestniczenia w takich konkursach przez Klienta jest zaakceptowanie właściwego regulaminu konkursu lub akcji promocyjnej.

10.2.    www.haldorado.pl zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny, jednakże przy zachowaniu wszelkich praw nabytych przez Klientów. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez www.haldorado.pl , nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie.

10.3.    Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klientów, którzy dokonali zakupu Towarów w Sklepie, obowiązuje Regulamin obowiązujący w dniu dokonania zakupu (dniu przyjęcia przez www.haldorado.pl Zamówienia).

10.4.    www.haldorado.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek kierowanych do niej za pobraniem. W przypadku skierowania do www.haldorado.pl przesyłki za pobraniem, niezależnie od tego co jest w danej przesyłce, przesyłka taka nie zostanie odebrana przez www.haldrado.pl , a Klientowi nie będzie przysługiwać zwrot kosztów skierowania do www.haldorado.pl takiej przesyłki.

10.5.    Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "sklepu"), układu i kompozycji stron internetowych Sklepu (tzw. layout), elementów graficznych Kampanii Sprzedażowych lub Stałej Ekspozycji, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody www.haldorado.pl.

10.6.    Prawem właściwym dla Umów oraz Usług Elektronicznych jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Umowami i wykonywaniem Usług Elektronicznych w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

10.7.    Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Złote www.haldorado.pl . Informacje na temat podmiotów uprawionych do prowadzenia postępowań polubownych zamieszczone są na stronie www.uokik.gov.pl.

10.8.    Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10.9.    Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

10.10.  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Towarów prezentowanych w Sklepie, do dyspozycji Klienta pozostaje Dział Obsługi Klienta, z którym można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail wskazanych na stronie Serwisu, w sekcji „kontakt”.

10.11.  Regulamin jest udostępniany na stronach internetowych Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin może być również udostępniony Klientom w odpowiedzi na prośbę skierowaną do www.haldorado.pl na oficjalny adres e-mail.

 

11. PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

11.1.    Administratorem danych osobowych jest Firma SIORBET odlotowe lody Lydia Fechner.. W firmiezostał powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:biuro@haldorado.pl

11.2 www.haldorado.pl gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

11.3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, i wykonywania pozostałych Usług Elektronicznych, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów www.haldorado.pl , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Sklepu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Sklepu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Sklepu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

11.4. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom www.haldorado.pl , jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

11.5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Sklepu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Sklepu w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

11.6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Sklepie, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.

11.8. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Sklepu.

ZAŁĄCZNIK NR 1. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu poinformuj nas o swojej decyzji wypełniając formularz zwrotów, dostępny na stronie www.haldorado.pl . Możesz również zgłosić odstąpienie od umowy sprzedaży wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pisząc na adres e-mail: biuro@haldorado.pl lub przesyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres: Firma Siorbet odlotowe lody Lydia Fechner, Nowe Drzewce 24, 67-407 Szlichtyngowa. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Produkt należy odesłać na adres:

Firma SIORBET odlotowe lody

Lydia Fechner

Nowe Drzewce 24

67-407 Szlichtyngowa

UWAGA!

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) zawieranych z Przedsiębiorcami.

2. Odstępując od umowy nie ponosisz kosztów za wyjątkiem:

1) dodatkowych koszów poniesionych przez Ciebie w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.haldorado.pl

2) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

3) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

3. Odsyłając produkt należy mieć na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do nas w stanie niezniszczonym.

4. Jako konsument ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ubrania i dodatki możesz oczywiście przymierzyć, ale zwracane artykuły powinny posiadać metki oraz nie powinny być zabrudzone ani uszkodzone. Możesz przetestować i sprawdzić każdy produkt w takim zakresie, w jakim zrobiłbyś to w sklepie stacjonarnym

5. Zwrot ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot ceny nastąpi analogicznie do wybranego przez Ciebie sposobu płatności za Towar, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla Ciebie z żadnymi kosztami. www.haldorado.pl może się nie zgodzić na dokonanie zwrotu ceny za Towar w wybrany przez Ciebie sposób, który wygeneruje dodatkowe koszty po stronie www.haldorado.pl (np. przelew na zagraniczny rachunek bankowy), chyba że zgodzisz się na poniesienie kosztów takiego zwrotu – w takiej sytuacji www.haldorado.pl ma prawo potrącić koszty takiego zwrotu ze zwracanej Tobie ceny. W przypadku, gdy skorzystałeś przy zakupie Towaru z rabatu zgromadzonego na Koncie, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który będziesz mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

6. Złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy po upływie ustawowego terminu na odstąpienie nie wywołuje żadnych skutków prawnych i w takiej sytuacji www.haldorado.pl nie będzie miało obowiązku odebrania od Klienta Towaru ani zwrotu ceny za Towar. Przesłanie Klientowi nieprawidłowo zwróconego Towaru odbywać się będzie na koszt Klienta.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Siorbet odlotowe lody

Lydia Fechner

Nowe Drzewce 24

67-407 Szlichtyngowa

e-mail: biuro@haldorado.pl

Ja ……………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
(…)
Numer zamówienia: ………………………………………
Data zawarcia umowy: ……………………………………… 
Data odbioru:  ………………………………………
Imię i nazwisko: ………………………………………
Adres: ………………………………………

Data: ………………………………………


Regulamin obowiązuje od24.05.2018 r. 

Witryna stworzona na platformie